Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo programa sudaro sąlygas mokiniui pasiekti dorinės, socialinės, kultūrinės, pilietinės, tautinės brandos, įgyti plataus konteksto gilias mokymosi visą gyvenimą, verslumo ir kitas bendrąsias bei pasirinktų ugdymosi sričių dalykines kompetencijas, profesinės kompetencijos pradmenis, susipažinti su profesinės karjeros galimybėmis.

Vidurinio ugdymo programos uždaviniai yra pasiekti, kad mokiniai:

 • taptų brandūs, savarankiški, veiklūs, kūrybingi, atviri įvairovei,
 • dalyvautų gimnazijos, bendruomenės ir visuomenės socialiniame, kultūriniame, ekonominiame gyvenime, įgytų su tolesne gyvenimo karjera susijusio tapatumo pradmenis,
 • sėkmingai siektų savo pasirinktų mokymosi ir gyvenimo tikslų, realizuodami asmeninius polinkius ir talentus kintančioje mokymosi ir gyvenimo aplinkoje,

Privalomos vidurinio ugdymo sritys:

 • dorinis ugdymas (etika, tikyba),
 • gimtoji  lietuvių kalba ir literatūra,
 • matematika,
 • pirmoji užsienio kalba – anglų,
 • gamtamokslinis (biologija, chemija, fizika, integruotas gamtos mokslų) ugdymas,
 • socialinis ugdymas (istorija, geografija),
 • meninis ugdymas (dailė, muzika, teatras),
 • technologinis ugdymas (statyba ir medžio apdirbimas, taikomasis menas, amatai ir dizainas),
 • kūno kultūra.

Laisvai pasirenkamą ugdymo turinio dalį sudaro:

 • ekonomika,
 • informacinės technologijos,
 • antroji, trečioji užsienio kalbos (prancūzų, rusų, vokiečių),
 • moduliai pagal mokinių poreikius.

Moduliai – pasiekimų spragoms kompensuoti, dalyko žinioms ir gebėjimams pagilinti. Pvz.: istorinių dokumentų analizė, taikomoji matematika, fizikos kompleksinių uždavinių sprendimas, lietuvių kalbos kūrybinio rašymo, anglų kalbos kūrybinio rašymo ir kalbėjimo įgūdžių.

Vidurinio ugdymo programoje kiekvienas III klasės mokinys susidaro individualų mokymosi planą iš privalomų, pasirenkamų dalykų ir modulių. Individualus planas orientuojamas į mokinių bendrojo raštingumo plėtotę ir pasirengimą tolesniam mokymuisi, būsimai profesinei veiklai.

© MŠ, 2014-2018