Pagalbos mokiniui specialistai

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Stasė Veličko, direktoriaus pavaduotoja neformaliam švietimui, - komisijos pirmininkė;

Ima Vilniškaitienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,- komisijos sekretorė;

Komisijos nariai:

 • Kristina Leščinskaitė, psichologė;
 • Jolita Ribinskaitė, socialinė pedagogė;
 • Žydronė Milutienė, specialioji pedagogė;
 • Jurga Donelienė, gimnazijos tarybos narė;
 • Raimonda Kisielienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Rūta Gadeckienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė.

  VGK  posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio antrą antradienį nuo 13.40 val.

Jolita Ribinskaitė – socialinė pedagogė, edukologijos magistrė. Dirba 328 kabinete.

Gimnazijos socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Mokyklos socialinio pedagogo veikla grindžiama šiais principais: vaiko ir mokinio interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo. 

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;

2. Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;

5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;

6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis.

7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;

8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;

9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą.

Į socialinį pedagogą gali kreiptis mokiniai, tėvai, mokyklos pedagogai, kai:

 • mokinys susiduria su emociniais, bendravimo sunkumais, turi elgesio, adaptacinių, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • mokinys patiria patyčias, smurtą gimnazijoje ar už jos ribų;
 • mokiniui iškyla sunkumų bendraujant su bendraamžiais, mokytojais, tėvais;
 • mokinys elgiasi netinkamai, vartoja psichoaktyvias medžiagas: alkoholį, tabaką, narkotikus ir kitas. 

 

Psichologė Kristina Leščinskaitė dirba 309 kabinete.

 

Gimnazijoje dirbančio psichologo darbo tikslas – padėti mokiniui spręsti psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas,  atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.


Kontaktinės darbo valandos:

Pirmadienis 10.00-13.30

Antradienis 10.00-16.30

Ketvirtadienis 10.00-16.30

Penktadienis 10.00-15.30

* Esant poreikiui, galite kreiptis dėl kito Jums patogaus konsultacijų laiko suderinimo, pvz. antradieniais ir ketvirtadieniais, iš anksto susitarus, psichologė priima tėvus konsultacijoms po darbo, 17-19val.

 

Psichologės kontaktai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba per www.manodienynas.lt rašykite pasirinkę adresatą: Kristina Leščinskaitė.

 

Gimnazijos psichologo pagrindinės darbo kryptys:
 • vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • konsultuoja psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
 • atlieka psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • bendradarbiauja su  mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, gimnazijos specialistais ir administracija, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vilniaus miesto psichologine pedagogine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijoje veikloje;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • renka informaciją, reikalingą psichologinės pagalbos gavėjų problemoms spręsti, atlieka mokinių veiklos ir elgesio stebėseną. Ją teikia suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

 

Kada siūlome kreiptis į psichologą?

Jei mokinys:

 • Turi bendravimo sunkumų su bendraamžiais, mokytojais ir/ar tėvais;
 • Jaučiasi vienišas;
 • Kamuojamas nerimo, depresijos, streso, neigiamų ir/ar per daug intensyvių emocijų;
 • Turi mokymosi sunkumų;
 • Nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes;
 • Turi sunkumų apsisprendžiant profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais;

*Konsultacijos yra konfidencialios.


 

Aktualią informaciją galite paskaityti čia.


Specialioji pedagogė metodininkė Žydronė Milutienė dirba 322 kabinete

Darbo laikas:

Trečiadienis 8.00 – 12.00
Penktadienis 8.00 – 15.00

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių.

Specialiojo pedagogo uždaviniai ir veiklos kryptys:
 • Atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
 • Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams grupinių ir individualių specialiųjų pamokų metu įsisavinti ugdymo turinį, bei lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Padėti mokytojams pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias ugdymo programas. Supažindinti tėvus ir mokytojus su naujovėmis sutrikimų nustatymo, jų įveikos galimybių ir ugdymo srityse.
 • Bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais, su miesto Psichologinės – pedagoginės tarnybos specialistais bei kitais asmenimis tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.
 • Vertinti ir analizuoti ugdymo procesą ir jo rezultatus, numatyti pagalbos kelius.

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (psichologe.pdf)Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas419 kB
© MŠ, 2014-2018