VIZIJA

Vilniaus Senvagės gimnazija – humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė, atvira visuomenei ir demokratiškai organizuota. Nuolat besimokanti mokykla, siekianti atskleisti kiekvieno mokinio polinkius ir gebėjimus, mokanti mokytis, siūlanti įvairias saviraiškos formas.

MISIJA

Teikiant pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo išsilavinimą bei neformalųjį švietimą Vilniaus miesto mokiniams, ugdyti kūrybingą, kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią adekvačiai veikti dinamiškoje aplinkoje, savarankiškai, atsakingai priimančią sprendimus su maksimaliai susiformavusia vertybių nuostata, gebančią konkurencingai veikti besikeičiančioje visuomenėje.

VERTYBĖS
 • Ugdymo kokybė – įvairių gebėjimų ir polinkių mokinių ugdymas, teikiant kokybišką išsilavinimą;
 • Tautinis identitetas - brandžios tautinės savimonės ir savigarbos ugdymas;
 • Pilietiškumas – aktyvaus, atviro, su aiškiomis vertybių nuostatomis Lietuvos Respublikos piliečio ugdymas;
 • Tolerancija – turėjimas aiškios pozicijos ir gebėjimas vertinti, įsiklausyti į kitą nuomonę.
SENVAGĖS GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI
 1. Siekiant kokybinių pokyčių ugdymo ir ugdymosi srityse:
  • sumažinti mokinių, turinčių žemus pasiekimus skaičių;
  • pagerinti mokinių aukštesnius gebėjimus;
  • didinti mokinių motyvaciją ir pasitikėjimą;
  • imtis aktyvių priemonių gimnazijos nelankymui, atnaujinant bendrus lankomumo apskaitos kriterijus.
 2. Dalyvauti mokinių profesinio veiklinimo programoje „Pasimatuok profesiją“.
 3. Siekti gimnazijos pažangos, steigiant modernius kabinetus ir plačiau diegiant  informacines technologijas. 
 4. Vykdant gimnazijos veiklos savęs vertinimą rinktis instrumentų paketą III sričiai „Pasiekimai“.
 5. Plėtoti etnokultūros ir pilietinio ugdymo programų pritaikymą ir įgyvendinimą.
 6. Įtraukti mokinių tėvus į jų vaikų ugdymo procesą, siekiant mokinių pažangos, aukštesnių mokymosi rezultatų.
 7. Aktyvinti neformalaus švietimo veiklą, steigiant naujus būrelius, studijas.
FILOSOFIJA

„Gera mokykla man yra ta vieta, kurioje tuo pačiu metu po tuo pačiu stogu visi moko ir visi mokosi. Mokiniai moko ir mokosi; mokytojai moko ir mokosi; mokyklos vadovai moko ir mokosi“. [Roland S. Barth]

© MŠ, 2014-2018